Journal of Soka Education Research "No.2"

March 2003

Contents

ARTICLES

Koichi Kandachi
Yukio Mori

RESEARCH NOTES

Tsuyoshi Takahashi
Takao Ito
Kinuo Wakai

WORKSHOP REPORTS

Kiyoshi Kawashima
Yoshio Sugimoto
Momoko Baba

LECTURES

Kiyoshi Matsushima
Akira Mito
Makoto Shinohara
Koichi Miyata
Misao Tsukuda
Liu Deyou
Sakae Tsunoyama

DOCUMENTS

Toru Yamaguchi
Masayuki Shiohara
Kenichi Nirasawa

BOOK REVIEW

Tadashi Kainuma