Journal of Soka Education Research "No.3"

March 2004

Contents

FOREWORD

Koichi Kandachi

SPECIAL CONTRIBUTIONS

Jia Huixuan
Dong Wu and
Wang Weiying

ARTICLES

Masami Kita
Atsushi Furukawa

LECTURES

Yukio Sugiyama
Yukio Mori
Noboru Mizumoto
Taro Tsurumi
Tsuyoshi Takahashi

PANEL DISCUSSION
The Origin of the Soka Gakkai’s Peace Movement: The Arrest of Tsunesaburo Makiguchi 60 Years Ago

Greeting
Koichi Kandachi
Keynote Speech
Takao Ito
Speeches
Junichi Kanzaka
Minoru Koide
Masayuki Shiohara

REPORT

Tsuyoshi Takahashi

DOCUMENT

BOOK REVIEWS

Takao Ito
Noriko Minami