Journal of Soka Education Research "No.4"

March 2005

Contents

ARTICLES

Junichi Kanzaka
Yukio Mori
Tadashi Kainuma
Takao Ito
Atsushi Furukawa

RESEARCH NOTES

Takahisa Ikeda
Kenichiro Nakamura

LECTURES

Koichi Kandachi
Tadashige Takamura
Yasunori Tashiro
Noboru Mizumoto
Hiroshi Okayasu

REPORT

Tsuyoshi Takahashi

DOCUMENTS

Yoko Kitagawa
Masayuki Shiohara
Toru Yamaguchi

BOOK REVIEW

Takahiro Sakaguchi