Journal of Soka Education Research "No.5"

March 2006

Contents

PREFACE

Koichi Kandachi

ARTICLES

Atushi Furukawa
Masayuki Shiohara
Kinuo Wakai

SYMPOSIUM: Experiences related to the Chapter

Kiyotaka Maeda
Ichiro Takahashi
Yoshiro Okuyama
Hiromasa Hasegawa
Masaaki Masaki
Hirotomo Teranishi

WORKSHOP REPORTS

Naoyuki Masuda
Koji Komano
Masayuki Shiobara
Yoko Kitagawa
Koji Komano

LECTURE

Masayuki Shiohara

REPORT

Tsuyoshi Takahashi

REPRODUCTION OF DOCUMENT

Yoko Kitagawa
Masako Tanaka

DOCUMENTS

Toru Yamaguchi

BOOK REVIEW

Yukio Mori