Soka Education "No.13"

March, 2020

Contents

Special Lectures

Dame Claire Bertschinger
Kenneth M. Price

Article

Cong Xiaobo

Research Papers

Yusaku Iwaki

Lectures

Takashi Kato
Shigeru Yukiyasu
Masashi Suzuki
Masashi Nakayama
Tsuyoshi Takahashi

Report

Tsuyoshi Takahashi, Shingo Horiguchi

Book Review

Masahiro Arimoto

Reference Provision

Shoji Saito

Activity Report