Soka Education "No.3"

March, 2010

Contents

Forewords

Koichi Kandachi

Articles

Hirotomo Teranishi
Hiroko Tomioka
Mikio Matsuoka
LarryA. Hickman

Research papers

Junichi Kanzaka
Tsuyoshi Takahashi
Hideki Tama

Lectures

Koichi Kandachi
Junichi Yamazaki

Special Feature : The 80th Anniversary of The System of Value-Creating Pedagogy

Sadako Kaneko
Shoji Saito
Ryuji Takasaki
Masayuki Shiohara
Takao Ito

Docments

Book Reviews

Manabu Asai
Shinichi Ushida