Soka Education "No.8"

March, 2015

Contents

Special Lectures

Cheng Yong-hua 
Cheng Yong-hua 
Óscar Arias Sánchez

Articles

Shinichiro Matsui 
Jason Goulah
Rich Whitney

Lectures

Kenji Yoshigo
Ekuko Saito
Koichi Kandachi

Report

Tsuyoshi Takahashi

Special Feature

Document

Book Reviews

Shinichi Ushida
Hiroko Tomioka